Vanaf 1 januari 2017 is de Wet versterking bestuurskracht in werking getreden. Met deze wet is de medezeggenschap in alle onderwijssectoren versterkt. Dit heeft ook effect op de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW). De wijzigingen die dit met zich meebrengt kun je hier lezen.

Één van de wijzigingen is:

De opleidingscommissie is een formeel medezeggenschapsorgaan en krijgt meer instemmingsrechten op (delen van) de Onderwijs- en examenregeling (OER)

Volgens de nieuwe wetgeving (Artikel 9.18 lid 4) worden leden van OC’s verkozen middels verkiezingen, tenzij het CvB anders afspreekt met de HMR.

In cyclus 4 kreeg de HMR een stuk ter instemming waarin stond beschreven wat de voor- en nadelen zijn van verkiezingen en van benoemen door de Dean met het voorstel om de leden  voor de OC’s het volgend studiejaar te laten benoemen. De HMR vond benoemen niet een juiste wijze voor een medezeggenschapsorgaan en heeft met het CvB een discussie gevoerd over andere mogelijke opties. Uiteindelijk zijn de HMR en het CvB niet eens geworden, waardoor er niet ingestemd kon worden met het voorstel om te benoemen. Het CvB heeft het stuk ingetrokken, met als resultaat: er zal volgens de nieuwe wetgeving worden gehandeld; er komen verkiezingen voor de OC-leden.

Deze verkiezingen zullen gelijktijdig lopen met de verkiezingen voor de deelraden en de studentengeleding van de HMR, namelijk tussen 14 en 18 mei 2018. Kandidaten voor de OC’s kunnen zich tussen 19 en 23 maart verkiesbaar stellen.