RAAD VAN TOEZICHT

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht (hierna: RvT) is het toezichthoudend en adviserend orgaan van de Hanze Studentenbelangen Vereniging. De RvT voorziet het bestuur en de fractie van (on)gevraagd advies en houdt toezicht op het te voeren en reeds gevoerde beleid van de vereniging.

Daarnaast is de RvT verantwoordelijk voor het bewaken van de continuïteit van de vereniging evenals de overdracht. Ook kan de RvT tijdens een algemene ledenvergadering (hierna: ALV) advies uitbrengen aan de ALV. Tevens is de RvT de laatste jaren belast met het coördineren van de professionaliseringsslag binnen de vereniging alsmede het opstellen en het toezien op naleving van het meerjarenbeleid. In het kader van het meerjarenbeleid stelt de Raad jaarlijks haar eigen (interne) doelstellingen op, welke bijdragen aan continuïteit en professionaliteit van de vereniging.

Tevens neemt de RvT de rol aan van sparringpartner voor het bestuur en de fractie om elkaar scherp te houden en met z’n allen te werken aan professionelere, grotere en kwalitatief nóg betere Hanze Studentenbelangen Vereniging. De Raad kent een dagelijks bestuur (DB), gevormd door de voorzitter en de secretaris van de Raad van Toezicht. De Raad van Toezicht bestaat uit zes Raadsleden, waarbij de Raad een maximum hanteert van zeven leden.

Wie zijn de leden van de Raad van Toezicht?

Vincent Hummel

Vincent Hummel

Voorzitter

Roy van der Wal

Roy van der Wal

Algemeen lid

Bono Heijnen

Algemeen lid