Wat heeft de HSV bereikt?

Toegankelijkheid van het onderwijs

 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er een gezamenlijk standpunt ingenomen is met andere nationale belangenbehartigers om kaders voor flexibel onderwijs op te stellen. Hierbij staat open, online en toegankelijk onderwijs centraal en dit wordt meegenomen in gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.
 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er inhoudelijk meer informatie over de opleidingen wordt gegeven en verschillen tussen soortgelijke opleidingen duidelijker worden gemaakt. Zo wordt de studiekeuze vergemakkelijkt.
 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat duale studenten die een document willen printen deze kunnen uploaden en betalen via de webshop.
 • De HSV heeft gevraagd en ongevraagd advies geschreven over de studiekeuzecheck, hierdoor zijn er vanaf 2014-2015 individuele matchingsgesprekken gevoerd met studenten of de student wel bij de opleiding past.
 • De HSV heeft tegen geluid gegeven bij de plannen van de Rijksuniversiteit Groningen om generiek HBO Propedeuse studenten te gaan weren. De HSV heeft er mede voor gezorgd dat faculteiten van de Rijksuniversiteit Groningen zelf mogen bepalen of zij extra toelatingseisen stellen, maar de HBO Propedeuse studenten worden niet geheel geweerd.
 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er een oversteekplaats komt bij de Albert Heijn To Go.

Excellentie en zelfontplooiing

 • De HSV is samen met twee instituten een bestuursminor aan het ontwikkelen die ruimte biedt voor bestuurlijk actieve studenten om studie te combineren met bestuursactiviteiten.
 • De HSV heeft een samenwerking gestart met Hanze Honours College en biedt opdrachten aan voor Honours studenten om zo beter de belangen van excellente studenten te kunnen behartigen.
 • De HSV heeft ingestemd met uitzonderingsverzoeken op de onderwijskaders voor het Prins Claus Conservatorium en dansacademie Lucia Marthas om de unieke cultuur van deze opleidingen te bewaken.
i

Een Paperless Hanze

 • Door de inspanningen van de HSV staan digitaal toetsen en digitaal inleveren hoog op de agenda van de Hanzehogeschool en zijn alle schriftelijke tentamens in 2020 digitaal en wordt huiswerk digitaal ingeleverd.
 • De HSV heeft vanuit de wens van de student het project Blended Learning en Didactiek gestuurd.

Internationalisering

 • De HSV heeft ingestemd met de aanvraag om internationalisering meer te implementeren. Hierbij gaat het voornamelijk over tweetaligheid en over hoe om te gaan met diversiteit in cultuur.
 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat berichten vanuit de mediatheek ook in het Engels worden verzonden, zodat internationale studenten de informatie ook kunnen lezen.
 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat de printfaciliteiten ook voor internationale studenten toegankelijk zijn.

Onderwijskwaliteit

 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat alle studenten gelijke kansen krijgen omtrent het herkansen van tentamens, met als doel dat studenten zo snel mogelijk hun vakken kunnen behalen en iedereen even vaak mag herkansen.
 • De HSV is betrokken geweest bij gesprekken met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de prestatiebekostiging in het hoger onderwijs.
 • De HSV heeft een 24 uur durende studiemarathon georganiseerd om een signaal aan het kabinet af te geven dat studenten recht hebben op- en pleiten voor een hoge kwaliteit van het onderwijs, ook in tijden waarin moet worden bezuinigd.
 • De HSV heeft een pedagogische didactische bevoegdheid cursus geregeld voor parttime docenten van Minerva, om studenten beter onderwijs te bieden.
 • De HSV heeft ingestemd met het Professionaliseringsfonds zodat er meer geld gaat naar docenten die hun master willen/kunnen halen om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen.
w

Inspraak en invloed

 • De HSV heeft zich ingezet voor een brede bezetting van alle deelraden en heeft regelmatig contact met studentvertegenwoordigers uit deze deelraden.
 • De HSV is nauw betrokken bij de implementatie van de Wet Versterking Bestuurskracht, vooral op het gebied van opleidingscommissies, studentassessoren en collegegeldvrij besturen.

Goede studiefaciliteiten

 • De HSV heeft in samenwerking met het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) aan het licht gebracht dat er bij sommige opleidingen van de Hanzehogeschool er extra kosten worden gevraagd naast het wettelijk collegegeld. Hierdoor is er een brief richting alle instituten gegaan waarin staat dat er geen extra bijdrage mag worden verwacht van studenten zolang er geen kosteloos alternatief wordt aangeboden.
 • De HSV heeft met betrekking tot tentamens aandacht gevraagd voor de tentamenlocaties, het moment van tentaminering en heeft afspraken gemaakt over de momenten waarop omroepen worden gedaan tijdens tentamens.
U

Transparantie en informatievoorziening

 • De HSV is betrokken geweest bij de informatievoorziening omtrent verplichte inschrijvingen van tentamens.
 • De HSV is betrokken geweest bij de informatievoorziening omtrent het BSA in het tweede jaar wat, mede door de inspanningen van de HSV, niet langer gegeven kan worden.
 • De HSV is betrokken geweest bij de informatievoorziening omtrent de NSE, zowel het invullen hiervan als de terugkoppeling richting studenten.
 • De HSV heeft ervoor gezorgd dat er op sommige instituten een wijziging in de e-mail vanuit Osiris is ge├»mplementeerd, die de student eraan herinnert dat inschrijving voor een hertentamen nodig is.

Open, online en aanvullend onderwijs

 • Door de inspanningen van de HSV wordt een pilot gestart om vakken aan te bieden aan studenten die naast hun eigen studie extra vakken willen volgen met bijbehorende tentaminering en erkenning.
 • De HSV was aanwezig bij een strategisch overleg van de Hanzehogeschool met het College van Bestuur, stafdirecteuren en Deans en heeft gestuurd op het opnemen van open, online en aanvullend onderwijs in het Charter.