Contact

General Email: bestuur@hanzestudentenbelangen.nl

Contact Information for the Board Members of Hanze Studentenbelangen Vereniging:

Lisa Middelbos, President:

E: Voorzitter@hanzestudentenbelangen.nl

Ruben Bartelds, Vice-president:

E: R.bartelds@hanzestudentenbelangen.nl

Matthijs Zut, Secretary:

E: secretaris@hanzestudentenbelangen.nl

Bert ten Napel, Treasurer:

E: Penningmeester@hanzestudentenbelangen.nl

Fleur Matser, Internal Coordinator:

E: Intern@hanzestudentenbelangen.nl

General Email: fractie@hanzestudentenbelangen.nl

Contact Information for Hanze Studentenbelangen Vereniging Faction Members:

Paul Zuurmond, Faction Leader:

E: fractievoorzitter@hanzestudentenbelangen.nl

Julius Stalpers, Faction Secretary:

E: Fractiesecretaris@hanzestudentenbelangen.nl

Jorrit Hofstra, General Faction Member:

E: j.hofstra@hanzestudentenbelangen.nl