Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur en de fractie. We hebben wekelijks informeel contact en zijn de sparringspartner van het bestuur en de fractie. De RvT is verantwoordelijk voor het meerjarenbeleid, naast de adviserende rol heeft de RvT ook een controlerende rol.

De Algemene Leden Vergadering (ALV) is het hoogste orgaan van de vereniging. Daaronder zit de RvT. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het draaiend houden van de vereniging en de fractie voor de belangenbehartiging

Wat doet de RvT:

  • stimuleert ideeën van het bestuur en fractie;
  • faciliteert het bestuur en de fractie actief om die ideeën te realiseren;
  • controleert of het bestuur zich aan de statuten en het huishoudelijk reglement houdt;
  • waarborgt continuïteit, ook als het bestuursjaar eindigt;
  • controleert en waarborgt financiële gezondheid van de vereniging (samen met de kascommissie).

Wanneer neemt het bestuur en de fractie contact op met de RvT:

  • bij uitgaven boven € 500,- en inspanningen die dermate veel tijd in beslag nemen;
  • bij beslissingen die ook gevolgen hebben voor komende bestuursjaren;
  • bij onenigheid binnen het bestuur;
  • bij de sollicitatieprocedure;
  • bij problemen met het naleven van het beleidsplan.

Wanneer neem jij (als lid) contact op met de RvT?

Het bestuur is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen. Kom je er met het bestuur niet uit, of kun je iets niet met het bestuur bespreken, dan kun je terecht bij de RvT. Email: rvt@hanzestudentenbelangen.nl

Raad van Toezicht

Kirsten Goes (2011) Voorzitter
Sander san der Dussen (2020) Secretaris
Bjorn de Boer (2020) Secretaris
Kevin Mielo (2018) Algemeen lid
Fleur Panhuis (2020) Algemeen lid